Egossip - Fan on Facebook

About Lanka E Gossip

Gossip Lanka E Gossip - Latest gossip news from Sri Lanka: ලංකාවේ අලුත්ම ආරංචි සිංහලෙන් කියවන්න - ලංකා ඊ ගොසිප් පුවත් එකතුව is a Sri Lanka-based web portal . Sole objective of this site is to provide various hidden stories from Sri Lanka including celebrities gossip in Sinhala. We respect the people’s thrust of knowing the truth.

Powered by Blogger.


Beware of "Vashi Gurukam"  

අලුත්ම ආරංචි සිංහලෙන් කියවන්න

jYS .=relïj,ska m%fõYïjkak  


jYS .=relï lr fok nj mjid mqj;am;aj, oekaùï m<lrñka ñksiqka uq,djg m;a lr Tjqkaf.ka uqo,a .rdf.k ish miqïì ;r lr .kakd .=re yduqÿrejre" .=rekakdkafia,d fukau .=re uEKsjreo ´kE;rï isá;s' Tn;a jYS .=relula lr .ekSug Tjqka ,.g hkakg we;' ke;fyd;a ÿrl;k weu;=ula fokakg we;' jYS .=relula lr .ekSug n,dfmdfrd;a;=fjka isák flfkla úh yel' tfiakï fuu ,smsh Tng jeo.;a fõú'
miq.sh Èkhl fk;a t*a tï .=jka úÿ,sfha neÆï., jevigyklska m%pdrh jQfha jYS .=relï iïnkaOjhs'

we;eï jeäysá msßñ" mdi,a hk jhfia msßñ <uhska jYS lr .ekSugo we;eï ,dnd, msßñ <uhska jhi wjqreÿ 50 blaujQ ldka;djka jYSlr .ekSugo" wdh;kj, fiajlhska wdh;k m%OdkSka jYS lr .ekSug orK W;aidyho my; y~ mghg ijka§fuka Tng meyeÈ,s fõ'


Recent Posts

Advertisements

Uncover Lanka