Egossip - Fan on Facebook

About Lanka E Gossip

Gossip Lanka E Gossip - Latest gossip news from Sri Lanka: ලංකාවේ අලුත්ම ආරංචි සිංහලෙන් කියවන්න - ලංකා ඊ ගොසිප් පුවත් එකතුව is a Sri Lanka-based web portal . Sole objective of this site is to provide various hidden stories from Sri Lanka including celebrities gossip in Sinhala. We respect the people’s thrust of knowing the truth.

Powered by Blogger.


The Girl Became Pregnant By a Tele-Drama Producer  

අලුත්ම ආරංචි සිංහලෙන් කියවන්න

ks<shla fjkakg .sh rEu;a hqj;sh ,laI .Kkl=;a wysñlrf.k ore.enl=;a iu. w;rux fjhs

fï l;dfõ m<uqjekshd kfhdañh' Ôú;h ch.kakg weh f;dard .;af;a fg,s kdgH la‍fIa;%hhs' wehg ta ud¾.h újr úh' ta wkqj fg,s kdgH lSmhl yd rEm rpkd l< .S; lsysmhlg fmkS isàfï jru wehg ,enqKs' tfy;a oeka weh wmafmla ke;s orefjl= ìys lsÍfï wruqKska l,a f.jkakSh' ta ks<shl jkakg .sh weh" ÖjrOdßfhl= f,i fmkS isá kreufhl=g /jgqKq ksidh'
ks<shl jkakg f.dia Ôú;h jroaod .;a fojekakd fÉ;kdh' weh;a kfhdañ fiau /já,sldrfhl=g yiq jQjdh' ta Ñ;%mg  ksIamdoljrfhl=gh'


fï l;kaor folgu iïnkaO kvq oeka Widúh yuqfõ úNd. fjñka  mj;S' ta ksidu kfhdañ;a " fÉ;kd;a uqyqK ÿka w;aoelSï wm Tng lshkafka tu kS;s rduqj ;=< isáñkah'
kfhdañ iqrEmskshls' wm uq,ska mejiQ mßÈ weh fg,s kdgH myl iy rEm rpkd l< .S; fukau fjf<| oekaùïj,o fmkS isáhdh' 
uq,a újdyfha orefjl= iu. ;ksù isá weh ks<shla jkakg is;=fõ  ta úkdY ù .sh w;S;hg jvd j¾;udkh iy wkd.;h hym;a lr .ekSug  jqjukd jQ ksidh' 
ug meyeÈ,sj fmkqKd ta .uk fyd| fjk nj' uu uf.a wïudj;a leu;s lrjdf.k  ta .uk werUqjd' ta;a fndreldrfhl= ksid uf.a Ôúf;a úkdY jqKd'
kfhdañ mÈxÑj isáfha ;,j;=f.dv lsÜgqj ksjilh' uj iu. ;ksj Ôj;a jQ  wehf.a ksjig jrla ÖjrOdßfhl= f,i fmkS isák fï lmá mqoa.,hd meñfKkafka mskalula fjkqfjka l;sldjla we;slr .ekSugh' 
flfia fyda fï l;d ny wjika  jkafka kfhdañf.a rx.k Ôú;h;a" wef.a yelshdjka .ek;a wod< ÖjrOdßhd  mj;ajk wmQre l;d nylska miqjh'
fï mqoa.,hd  uf.a Ôú;h id¾:l  lrkak ´ku Woõjla lrk nj mqk mqkd lsõjd' udj w.h l<d' we;a;gu ug thska ,enqfKa mqÿudldr i;=gla''
ta ú;rla kffuhs" fndfyda  wjia:dj, fï ;eke;a;d uf.a cx.u  ÿrl:khg mjd l;d fldg uf.a yelshdjka iy wkd.;h .ek l;d l<d'''''' wjjdo wkqYdikd l<d''' ta ksid ug ielhla  we;s jqfKau keye''
ld,h fï whqßka f.ù .sfhah'  ;j;a wjia:djl§  ÖjrOdßhd lSfõ  ;ukag oeka fï Ôú;h tmd ù we;s njls'
ug wdihs újdyhla lrf.k " orefjda  yodf.k  bkak'' talg ug fyd|  flfkla ´kE '''
foajd,hlg f.dia irK me;Sug hk   fndfyda ne;su;=ka tys isák w;jeishka .ek mjd  is;kafka  Tjqka foúhkaf.a ñksiqka f,i i,ldh' kfhdañ m;a jqfK;a ta ;;a;ajhguh' 
wka;sug fï ukqiaihd ug újdy fhdackdjla f.k wdjd' ug úreoaO fjkak ;rï jgmsgdjla fyda idOdrK fya;=jla fkd;snqfKa Tyq ishÆ neñ j,ska  ñ§ ufj;g tk nj lshQ ksid'''''' mejiQ mßoafokau Tyq ishÆ neñ j,ska ksoyia ù kfhdañ fj; wdfõh' kuq;a fydr ryfiah'
iïmQ¾Kfhkau ksoyia fj,d tk;=re fydfrka yuqfjuq lsõjd' wka;sug tlg .uka ìuka .shd' ud <Õ ;snqKq uqo,a mjd .;a;d'''
fï ishÆ foa fjoa§  kfhdañf.a uj úfoia .; ù isáhdh' weh fiajh lf<a b;d,sfhah' 
ta fjoaÈ wïud tjmq ,laI  .Kkla ud <Õ ;snqKd'''' ta i,a,sj,ska fuhd jdykhla mjd .;a;d''' 
flfia fyda wjidkfha § fï mqoa.,hd kfhdañj u. yßkakg mgka .;af;a wef.a l=ig ore .enla wd  wdrxÑh;a iu.hs'
fï wdrxÑh;a tlal Tyq udj u. yßkak  mgka .;a;d' uf.a rx.k Ôú;hg Woõ lr,d udj lido n¢kjd lsõj flkd tod b|,d fydhd .kak;a neß fjk ;eklg wdjd'''
kfhdañ /jeÜgQ fï mqoa.,hd wo iudch ;=< oekqï f;areï we;s fndfyda msßila weiqre lrk flfkls' jeo.;a flfkl= f,i Ôj;a jQ pß;hls'
oeka uu ug ,efnkak bkak orejdf.a Wmamekakhg fuhdf.a ku b,a,,d kvq od,d ;sfhkjd'  udj oafõY iy.; úÈyg /jgQ  tl;a tl ldrKhla'  wksl uf.ka  .;a; ,laI .dKl uqo,a'''
ug fï ukqiaihd jevla keye' ta;a uf.ka .;a foaj,a ´k' fuhd lshkjd thd orejf.a ;d;a;d kffuhs lsh,d''' uu wNsfhda.  lrkafka ã'tka'ta' mÍlaIKhla lr,d  yß orejdf.a ;d;a;d fuhd lsh,d  Tmamq lrkak uu iQodkï lsh,hs'''
ks<shla jkakg .sh kfhdañ ;u Ôú;h úkdY lr .;af;a lsisod fkdis;+ fkdme;+ /jàulg yiq jQ ksidh' 
fÉ;kdf.a l;kaorh Bg;a jvd fjkiah'
weh ;d;a;d ke;s ÿmam;a  .Ekq <ufhls' m%shukdm nj ksidu wehg;a jqjukd jQfha ks<shla jkakgh' 
fÉ;kd ta wruqK we;sj  Ñ;%mg ksIamdoljrfhl= yuqjg  hkafka w;rueÈfhl=f.a Woõ Wmldr  ,ndf.kh'
;udf.a mshd yd iudk tfia;a ke;akï Bg;a  jvd jhiska jeä fï ckm%sh Ñ;%mg ksIamdoljrhd uq,skau fÉ;kdg Woõ lrkafka msfhl= f,ih' 
we;a;gu lshkjd kï ud iïnkaOj fndfyda foaj,a mjd l;d lf<a uf.a wïud tlal' ta ;rugu Tyq b;d  fyd| flfkl= f,i uq,È yeisreKd'''
fï yeisÍu ksidu fÉ;kd wod< Ñ;%mg ksIamdoljrhd .ek lsisÿ ielhla  we;s lr .;af;a ke;' Tyq ug Tyqf.a ld¾hd,fha /lshdjla  mjd ÿkakd' ug ;snqfKa ‍f,alïjßhla f,i jev lrkakhs'  flfia fyda  fï ld,h ;=< § fÉ;kd ke.S tk ks<shla f,iska ks¾udK lSmhlg;a odhl jQjdh'
;reK .Ekq <uhska Ôj;a jkafka ySk f.dv;a we;sjh' we;eï úg ta ySk  bgq lr .ekSug Tjqka fjfyfikafka wjg jgmsgdj .ek w,am ud;%hl  oekqula ke;sjh' 
fÉ;kd uqyqK ÿkafka;a tjeksu w;aoelSulgh' Tyq ug yqÕdla ys;j;a jqKd' .uka ìuka hkak mjd l;d l<d'
ld,h fï whqßka f.ù hoaÈ ;j;a Èfkl  fÉ;kd wikSm jQjdh' weh n,j;a ysi reodjlg uqyqK § ld¾hd,fha ;snQ fïih u; ysi Tndf.k isáhdh' 
T¿j ßfokjo@ wd''''''''''' fndkak fïl t;fldg yßhdú '''''''''
fÉ;kd lsisÿ pls;hlska f;drj ta fnfy; ìfõ wod< mqoa.,hd ms<sn| ;snQ úYajdih u;h' 
bkamiafia ug kskao .syska' ke.sg,d n,oaÈ uf.a wefÛa we÷ï fudkj;au ;snqfKa keye' ta jf.au ld¾hd,fha ljqre;a ta fj,dfõ ysáfh;a keye'
fÉ;kd fï ms<sn|j weඬq l÷<ska m%Yak lroa§ wod< mqoa.,hd m%ldY lf<a ;ukag ;ukaj md,kh lr .ekSug fkdyels jQjd hehs lshdh'
flfia fyda fï isÿùu lsisfjl=g fkdlshk f,iskao Tyq fÉ;kdg n,lr lshd isáfha tfia jqjfyd;a  isÿ úh yels whym; .ek ;¾ckh lrñks'
fÉ;kd fï isÿùu ish ujg mjd fkdlSfõ fï ksidh' tfy;a miqod wehf.a  uj fÉ;kd m;a ù ;sfnk ;;a;ajh oek.;af;a wef.a  isref¾ ;snQ iSÍï ;=jd, .ek tl È.g m%Yak  lsÍfuks'
flfia fyda fï isÿùï j,ska miqj wod< Ñ;%mg ksIamdoljrhd yuq ù fï ms<sn| m%Yak lrkakgo wef.a uj is;d .;a;dh'
ta;a wms ys;=jg jvd ;;a;ajh krl w;g yereKd' Tyq lSfõ  fï .ek ldgj;au lsh,d ;snqfKd;a" fndfyda .egÆ we;sfjkak bv ;sfnkjd  lsh,d' hï hï n,j;=kaf.a kï lsh,d Tjqka ksid ;ukag fífrkakg mq¿jka nj;a " ÈhKshf.a Ôú;hg krlla fjkak bv ;sfnk nj;a lsh,d wka;sug wmg ;¾ckh l<d'  tfia lSfõ fÉ;kdf.a ujh' 
n,j;=ka iu. yemafmkakg f.dia Ôú;h mjd ke;s ùug bv ;sfnk nj jgyd .;a fÉ;kd yd wef.a uj wjidkfha § wirK ù n,d isáfha lr lshd .kakg lsisjla ke;sjh'
fï ld,h ;=< § fÉ;kd fnfyúka frda.d;=r jkafka lsisfjl= fkdis;+ f,ih' wehf.a tla w;la iy mdohla wm%dKsl ù weúÈkakg mjd fkdyelsj iqiqï fy,kafka fï wmrdOhg j. lsj hq;= whg Ydm lrñks' fï ld,fha wms fudkjo lrkafka' lsh,d T;a;= n,kak mjd ñksiqka od,d ysáhd' md;d,  f,dalfhka lsh,d weú;a ;¾ckh l<d' ÿjj meyer .kak mjd wdjd'
flfia fyda fï isÿùï fm<ska miq fÉ;kdf.a uj kS;sh bÈßhg .shdh' tfy;a uq,a ld,fha § ;u n, m%foaYhg wh;a  ‍fmd,Sish  mjd fï meñKs,a, ndr .ekSug ue,s jQ nj weh lshkakSh'
wka;sug wms by<gu .shd' .syska  fï iïnkaOj kS;s u.ska lghq;= lrkak mgka .;a;d' oeka wod< mqoa.,hd w;awvx.=jg wrka' oeka wms n,d‍fmdfrd;a;= fjkafka idOdrK;ajh' uf.a ÿj ;ju f,äka' wehf.a w; mh ;ju;a wm%dKsl  fjkjd' ysgmq .uka tla ;eka fjkjd' fodvjkjd' oeä ìhlska miq fjkjd' fÉ;kdf.a uj jeäÿrg;a lSjdh' 
ckm%sh ks<shl jkakg .sh fÉ;kdf.a brKu wo úi£ we;af;a ta whqßks'
wm fjfik iudch ;=< Ôj;a jk ish,a,ka ieoeyej;=ka  fkdfõ' odußl  wOuhskao fkdfõ' fï fldgia folgu whs;s ñksiaiq  Ôj;a fj;s'  th iskud fyda fg,s  kdgH la‍fIa;%hg  muKla iSud  jQjla  fkdfõ' ishÆ la‍fIa;%j,g ‍fmdÿ jQ fohls' 
fï ksidu iudch  ;=< isák ñksiqka y÷kdf.k Ôj;a ùu yer fjk;a úl,amhla wmg ke;' úYajdih ;=< wkaO fkdùug wm j. n,d.; hq;=h' 
^kï .ï uk#l,ams;h&  

iuka m%shxlr kïuqksf.a

Recent Posts

Advertisements

Uncover Lanka